Under visningen den 4 augusti 2023 berättade arkeologerna om flera lämningar som inte tidigare uppmärksammats, däribland platser för två kolbottnar och kolhus. Foto Maria Söderberg

 

I gassande sol! Guidad visning av smälthyttan lockade fyrtio deltagare.
Utifrån lämningar
presenterades hela processkedjan.
Det var det bördiga fjälldeltat, forsarna som kunde driva vattenhjul och
skogens ved som var förutsättningen för att Adolfström blev en industriort.
– Det var en otroligt intressant visning, sa Caroline Thorfve, ordförande i Majorsgårdens bruksförening.
Visningen avslutades med kaffe och nybakade wienerbröd från Adolfström Fjällgård. 

 

15 augusti 2023

Nasafjälls bolagssigill från 1774 där solens ansikte skiner genom molnen. Halvmånen symboliserar silvret.

– Adolfström är mycket viktigt för historien om Nasafjällsepoken. Här kan vi i bevarade lämningar följa hela flödet från malm till färdigt silver, sa arkeolog Lena Berg Nilsson i Adolfström den 4 augusti 2023.
Den guidade visningen arrangerades av Expedition Nasafjäll och Magasin Silvervägen i samarbete med Majorsgårdens bruksförening. Tillsammans med arkeologerna Ola Nilsson och Lennart Klang beskrev Lena Berg Nilsson den verksamhet som påbörjades i början av 1770-talet.
– Det är unikt det vi kan se här.
Ja, det är faktiskt inte givet att lämningarna efter smälthyttan över huvud taget skulle ha varit synliga om Vindelälven hade byggts ut. En dämning hade påverkat biflödet Laisälven och därmed samhället Adolfström som då blivit en del av en kraftverksdamm. Mer än 40 meter vatten hade fyllt Iraftdeltat (skrivs oftast Yraft eller Yraf, se fotnot). Men vattenkraftsutbyggnaden stötte på patrull. Opinionen i den övre delen av Laisdalen var stark och den 1 april 1970 stoppade regeringen planerna.
Smälthyttans fornlämningar är utmärkta i Fornsök som är Riksantikvarieämbetet öppna informationssida och söktjänst. Med rubriken ”Hyttområde” var dessa länge endast markerad med en punkt i kulturmiljöregistret, vilket så sent som 2021 ändrades till en ”yta”. Det var ingen ny undersökning som hade utförts utan den yta som angavs utgick från den beskrivning som arkeolog Thomas Wallerström upprättade 1979 i Norrbotten museums regi. Ännu finns det alltså mycket kvar att inventera och utforska i hyttområdet.
Andra fornlämningar i Adolfström är fångstgropsystem som inte är daterat – och i huvudsak förstört av bebyggelse – men själva fångstformen är väl bekant och har använts från stenåldern fram till 1800-talet. Härdar och boplatser vittnar om samernas långvariga närvaro i fjällandskapet.

Arkeolog Lena Berg Nilsson berättade om de olika stegen i smältningsprocessen. Foto Maria Söderberg

Försöken att starta om gruvbrytningen

Interiör med en ”hytteugn”. Sala, Västmanland, 1723. Lavering av Lars Harmens.

Adolfström som by har alltså sina rötter i malmbrytningen på Nasafjäll vars första period ägde rum 1635–1659. Den abrupt avbrutna verksamheten gick i graven när en norsk-dansk här attackerade, men drömmen om malmfynd hade fortsatt bäring. Drygt 40 år senare, 1702, vandrade bergmästare Barthold Sadlin med en same från Tuorpon (ej namngiven i källorna) från Kedkevare och Kvikkjokk till Nasafjäll och senare Silbojokk, Silbbajåhkå. De ville komma fram till den kyrkhelg som arrangerades. Bergmästaren ville höra sig för med samerna som samlats om en möjlig ny hyttplats. ”Yrwika Träsk” nämndes, det vill säga Yraft i Laisdalen. Samerna hade kunskap om flera intressanta malmfynd, men framförde att man inte ville se någon gruvverksamhet eftersom det skulle innebära nya plågsamma malmtransporter. Betet för renarna angavs som ett av problemen. Att samerna samlades till kyrkhelg i Silbojokk ingick i den lagstadgade kyrkogångsplikten. I handlingar från 1699 beslöts till exempel att samelänsman Mårten Månson i Södervästbyn skulle böta för att han inte infunnit sig året innan till en bönehelg. Det var prästen Per Fjellström (son till Eric Noraeus) som var verksam i just Silbojokk som dragit Mårten Månson inför tinget. Han hävdade att han varit i Norge och inte kunde delta på grund av älvar som flödat över. Det var självklart inget nytt att samer förflyttade sig och sina renar över gränsen, men det blir mer och mer uppenbart att detta inte ses med blida ögon från både svensk och norsk sida.
Inga gruvplaner sattes dock i verket vid denna tid. Efter ytterligare 32 år fick landshövdingen i  Västerbotten Gabriel Gyllengrip och hans intressenter tillstånd att bearbeta silvret i Nasafjäll. Året var då 1734, men inget konkret hände. Det gick ytterligare 25 år när assessorn Lars Qvist – som senare blev lagman i Lappmarken åren 1762–1780 – sa sig vara intresserad att återuppta gruvdriften. Det var 1759. Han önskade också överta kronohemmanet i Gråträsk som tidigare disponerats för silververkets räkning. Men inget av detta blev av.

 

Vändning med landskamrer Nils Bergström

Nils Bergström, landskamrer Västerbottens län, tog initiativet till Adolfström med dess hytta.

Tystnaden infann sig åter, åtminstone om man försöker läsa i tillgänglig litteratur. Ingen brytning i sikte på Nasafjäll. Vändningen kom tio år senare. Nils Bergström, landskamrer i Västerbottens län, tog initiativ tillsammans med några andra intressenter. Den 23 december 1769 fick de mutsedel (ett av bergmästare utfärdat skriftligt bevis) på att bryta malm i Nasafjäll och ett halvår senare träffades man i Piteå. Det var den 12 juni 1770 och redan den 15 juli satte två i bolaget, bergmästare Roland Printzell (senare adlad till Printzsköld) och professor Jonas Meldercreutz, av mot Arjeplog via Avaviken. Här anslöt Eric Fjellström och befallningsmannen Zacharias Renhorn. Nu var de fyra som reste till Silbojokk och vi kan utgå från att de åkte båt längs Hornavan och senare Sädvvájávrre. För Eric Fjellström, som var både präst och skolmästare, var Silbojokk kända marker; han var den fjärde generationens prästfamilj som bodde och verkade i Arjeplog. Syftet var att träffa samerna som skulle samlas till sommarböndagen, en julidag som betraktades som vilotid under kyrkoåret innan slåttannan (slåttern). Liksom 1702 var det här den enda chansen sommartid att komma i kontakt med så många samer som möjligt för att diskutera olika frågor, i detta fall gruvbrytning och en ny smälthytta. Även den här gången föreslogs en hyttplats vid Yraft. Huvudskälet var att det helt enkelt inte fanns ved kvar att ta ut i närheten av Silbojokk. Enligt Janrik Bromé i ”Nasafjäll – ett norrländskt silververks historia” var gruvintressenterna noga med att utfästa belöningar för malmfynd och skattefrihet, samt ordentlig betalning för transporter. När diskussionerna var över vandrade de fyra från Silbojokk till Nasafjäll med en arbetsstyrka på tio man för undersökningar. Resultatet antogs vara tillfredsställande och när delägarna åter samlades i Piteå, och man bildade Nasafjäls Sifwerwärk, erbjöds 100 lotter till främst lokala investerare i Västerbotten.

 

Adolfström efter kungligt namn och ”Skvärta Madek”

Därmed tog en ny epok vid. Själva platsen för hyttan döptes till Adolfström, troligen efter Kung Adolf Fredrik (1710–1771). Men var det möjligen efter Gustav III:s bror vars namn var Fredrik Adolf (1750–1803) och därmed Sveriges arvfurste? Man kan lugnt påstå – hur det än är med den saken – att just ”Adolf” var ett populärt namn vid denna tid. Samtidigt fanns en alternativ plats, eller möjligen bara en tillfällig idé, för var hyttan med alla sina byggnader skulle ha placerats. Den platsen ligger fem kilometer väster om dagens Adolfström, på den södra sidan av Yraftdeltat, på samiska Ijjaraptta som det står på dagens karta (när kartan utformades 1770 skrivs namnet Uggirakti).
I mineraljaktens fotspår upptäcktes även ett annat mineralfynd 1773 i ”berget Tsaggek”, Laisdalen. Det var Johan Öhrling, son till tidigare kyrkoherden i Arjeplog Johan Samuel Öhrling och inspektor för Nasafjäll, som letade malm i fjällen tillsammans med samen Anders Siulsson. De fann året efter ett streck på ”Skvärta Madek” (idag skrivs det Skuortatjåhkkå på Lantmäteriets karta) på 1 291 m ö.h. 44 km fågelvägen nordväst om Adolfström. Även den senare bergsfogden Carl Læstadius hade sällskap i mineralletningen med Johan Öhrling. De tillbringande bland annat en regnig natt i ett litet tält nära Rekkerkaise (idag skrivs det Riehkiere 1 382 m ö.h.).
(Som en intressant sidohistoria kan nämnas att Johan Öhrling var med i korrekturarbetet av ett samiskt-latinskt-svenskt lexikon, Lexicon lapponicum, som utkom 1780. Det var hans far Johan Samuel Öhrling som var engagerad i utgivningen tillsammans med en annan kyrkoherde, Erik Lindahl).
Och det blev en gruva på Skuortatjåhkkå, tänka sig. I det otillgängliga området pågick arbetet under två år i perioder, 1775 till 1777. Namnet för gruvan blev Gustafsfält.
Men var ligger Tsaggek? Det finns inte med namn på dagens karta. Med hjälp av Kjell Johansson och Jenny Gotthardsson fann vi att det troligen är området vid Tsaggiekjávrieh som avses, ca 6 km söder om Skuortatjåhkkå.

 

Smälthytta med senaste teknik

Fortfarande väl synlig – sju fack för rostning. Foto Maria Söderberg

I Adolfström beslöts att malmen skulle bearbetas vid Lárvvejåhkås (skrivs även Laddve, Ladvijock eller till exempel Larvejaure) utflöde i Yraft. Under somrarna 1774 och 1775 byggdes bland annat en hytta med två smältugnar, drivugn och kalcinationsugn. Med hyttstarten och de följande åren bodde här som mest 58 personer; arbetare, bokhållare, predikant och hyttmästare.
– Hit förde man det allra senaste inom hyttekniken, berättade Ola Nilsson som visade platsen för rostning där man fortfarande kan se sju fack i den steniga terrängen.
– Malmen upphettades efter vaskning och här skulle man få bort föroreningar, framförallt svavel och arsenik.
I Kenneth Awebros sammanställning ”Bebyggelse och odling i Adolfström under den andra Nasafjällsepoken” kan man läsa att det faktiskt redan, med underlag från bergmästare Printzell, pågick förberedande verksamhet 1772. Landshövdingen i Västerbotten, baron Magnus Adolf von Kothen (1704-1775), – som även var delaktig i Nasafjällsbolaget – hade utfärdat en kungörelse för att rekrytera arbetskraft till det nya gruvprojektet. Sju arbetsintresserade anmälde sig och sommaren 1772 byggdes en stor stuga, ett stall, ett fähus, en bod och en liten kvarn vid det som skulle bli hyttplats. Man hängde hö som foder till hästar och kor. Kolare anställdes också för att ta fram träkol till bland annat hyttor och smedjor. De synade en väg till Piteå och en till Skellefteå. Timmer höggs och gjordes i ordning för att tas upp till Nasa under vintern (för stuga och smedja). Sommaren 1773 färdigställdes leden mellan gruvan och hyttstället. Vissa dammar byggdes och man fortsatte bygga hus vid ”Ladvijock”, det vill säga det som senare benämns Adolfström.
Hantering i hyttan var inte enkel. Hyttmästare var bland annat Carl Læstadius (1746-1832), far till de mer kända Lars Levi Læstadius och Petrus Læstadius. Han efterträdde den tidigare omnämnde Johan Öhrling som enligt delägare inte lyckats så väl. Men Carl Læstadius, som utbildats till guldsmed och studerat smältprocessen vid Sala silververk, gick ett liknande öde till mötes även om han senare togs till nåder en tid. Silverframställningen i Adolfström var förknippad med en rad svårigheter. En av de som fick hyttmästaruppdraget några år senare var Abraham Nilsson Carlberg (1738–1803) som kom från bruket Melderstein, Råneå. Han var från en soldat- och bondesläkt. (Det kanske inte var någon tillfällighet att han kom till just Adolfström? Bruket Melderstein i Råneå hade sin upprinnelse i huvudägarnas namn Melder(creutz) och Stein(holtz) och visst var det Jonas Meldercreutz som 1770 besökt både Nasafjäll och Silbojokk).
Totalt under hela driften i Adolfström utvanns ungefär 113 kg silver och 21 340 kg bly. 1810 upphörde hyttverksamheten, men i anslutning till våra dagar i Adolfström fann vi siffran 138 kg silver. Detta ska undersökas!
År 1821 brann hyttområdet ned och vad skulle nu hända i Adolfström?

 

Inre kolonisering

1749 hade Lappmarksreglementet inrättats. Vid den tiden fanns det inom hela Pite Lappmark endast tre nybyggen, alla i Arjeplogs socken och grundade av samer. Med reglementet ville man ytterligare reglera och uppmuntra till inflyttning till fjällregionen; nybyggaren skulle främst ägna sig åt odling och kreaturshållning och samerna skulle få nybyggesrättigheter. Icke-samer fick jakt- och fiskerättigheter i en halv mils radie runt nybygget, men slåtterängarna fick innehas på längre avstånd. För att de inte skulle inkräkta för mycket på samernas näringar, skulle nybyggaren vara återhållsam med jakt, men hade rätt att fiska i de samiska fiskevattnen. Men det blev förstås svårt att hålla denna gränslinje. Det karga klimatet försvårade odling och nybyggare utökade sin jakt och sitt fiske. Det uppstod konflikter. Vid den tiden hade dock samerna en stark ställning, skriver historikern Lennart Lundmark, eftersom städerna vid Norrlandskusten var beroende av den handel som samerna hanterade: ”Vid mitten av 1700-talet svarade samiska produkter för en femtedel av värdet hos de varor som årligen skeppades till Stockholm. Det gällde 7-8 ton torkad fisk, ungefär 15 000 renhudar per år, uppemot 10 000 par handskar, skor, pälsar och fällar av renskinn samt värdefullare pälsverk från jakt. Dessutom renkött i olika former.” De kunde dessutom få ut en bra lön för att köra malm.
Nasafjällsbolaget fick långtgående privilegier att inrätta bruksnybyggen, sluta avtal och ta mark i anspråk. Det ansågs till och med av många, inte bara av bolagets män, att hela Pite Lappmark vara en del av Nasafjällsbolagets egendom. Men både nybyggare – som i till exempel Laisvall – och samer satte sig många gånger upp mot bolaget. Och 1802 gick till och med staten mot Nasafjällsbolaget tillsammans med andra intressenter och satte stopp för fler bruksnybyggen. Detta var tid en tidpunkt då många hade förlorat hoppet om någon avkastning från gruv- och smälthyttesverksamheten. Även kyrkans ledning visade missnöje med bolaget under en inspektion i Arjeplog 1803; dels för att de inte förmådde få folk till kyrkan, dels för att superiet var utbrett.
När Erik Bylund beskriver inflyttningen till Arjeplogs socken på 1700-talet slås han av att det i huvudsak är från Skellefteåtrakten som ”odlingspionjärerna” kommer ifrån och inte Pitebygden. Dock är det nybyggardynastier – som han kallar det – med rötter längre tillbaka som utgör majoriteten av de som slog ned sina pålar. I sin avhandling ”Koloniseringen av Pite lappmark” (1956) beskriver han hur tre släkter i Arjeplogs socken står för majoriteten av alla nybyggen. Dessa tre är 1) Læstandrarna (prästerliga) 2) Zackrissönerna och Wallströmarna (samiska) och 3) Burmännen (som återgår till bruksarbetarna i Adolfström). Det är, skriver Bylund, förenat med stora svårigheter att dela in nybyggesverksamheten såsom ”svenska” eller ”lapska”. Dels för att dessa grupper ingick äktenskap, dels för att näringsverksamheten inte var renodlad. Fisket är ett exempel; ju mer givande fisket har varit, desto mer har samerna tenderat mot bofasthet. Många samer hade dock inget annat val sedan förutsättningarna ändrats. Handeln togs mer och mer om hand av nybyggare, sjukdomar härjade i renhjordarna och lappskattelandens omfång minskade alternativ övertogs av andra än samer.

 

Nya tider i Adolfström

Adolfström kom åter att bebos under 1820-talet. År 1823 insynade hyttmästarsonen Gustaf Karlberg (1791–1850) en gård. Han anges i kyrkoboken som född i fjällbyn.
– Han och familjen synes ha bott där, säger släktforskaren Carl-Oskar Lundström.
– Men vid tinget i Arjeplog 1833 nämns han som nybyggare i Laisvall och samma år tog han upp nybygget Gauto som han dock inte kom att bebo. Efter att ha skuldsatt sig flyttade han år 1839, 48 år gammal, till Saltdal i Norge.
År 1834 är en familj inhyses i Adolfström. Det var Anders Johansson Lövmark (1807–1880) som var gift två gånger, den andra gången med Margareta Kristina Laestander, Arjeplog. De bodde med sju barn i Adolfström en tid. Denne Anders Johansson Lövmark kom till Arjeplogs kommun 1833 från Pjäsörn, Norsjö. Men familjen flyttade senare till annan plats, oklart var, och år 1839 återfinns även de i Norge, enligt Carl-Oskar Lundström.
– Äldste sonen Johan Petter Löfmark blev dock kvar i Arjeplog och bosatte sig i Slagnäs.
Familjen Gustaf Karlberg, som ju flyttade till Norge, sålde nybygget 1840 till Jonas Johansson och Eva Maria Johansson (född Danielsdotter och ursprungligen från Lidsträsk). Åren innan var de bosatta i Bockträsk, Sorsele kommun.
Med paret Johansson, som hade sju barn, kan man säga att den första nybyggarfamiljen på allvar tog sig an Adolfström. De två sönerna Jonas (1822-1901) och Johannes (1825-1912) stannade kvar i Adolfström med efternamnet Lundmark. Jonas gifte sig med Lovisa Granström och Johannes med Maria Katarina Granström, båda från Kasker vid Uddjaure.
Vad kan mer sägas om det par som flyttade till byn vid Yraftdeltat? Carl-Oskar Lundström meddelar följande:
– Jonas Johansson med sin första fru Margareta Andersdotter var skrivna i Manjaur. De hade två gemensamma barn. Margareta avled 1820 och han gifte om sig 1821 med Eva Maria Danielsdotter från Lidsträsk. Familjen bodde till en början i Brännland i Norsjö, där parets sju barn föddes, och från 1834 i Bockträsk. Jag har noterat att hustrun Eva Maria Danielsdotter gick under namnet Eva, men jag har inte noterat källa på det. Jonas Johansson var född i Skråmträsk, Skellefteå, men bodde sedan med föräldrarna i Manjaur.
Det var alltså flera familjer som kom att bosätta sig i fjällbyn under ett tiotal år och i huvudsak är det deras ättlingar som finns på plats än idag.

På 1770-talet byggdes verkshus, magasin, bostäder och ett litet kapell vars grund idag kan anas i närheten av Majorsgården. Men någon ordentlig kyrklig byggnad uppstod aldrig, även om det diskuterades efter nedläggning av församlingen i Silbojokk /  Silbbajåhkå. Den kyrka som fanns användes även som ladugård, vilket Janrik Bromé skriver om från besöket 1906. Foto Johan Fjellström

Möte i Majorsgården

Ett seminarium arrangerades samma dag i Majorsgården, en byggnad som uppfördes på 1770-talet och som senare fick sitt namn efter major Georg Bogislaus Staël von Holstein. Han kom till Adolfström 1801 när hela verksamheten var i kris. Själva byggnaden stod kvar sedan bruket lagts ned. Idag fungerar den som Adolfströms eget museum och samlingslokal.
Under seminariet visade Lena Berg Nilsson upp en detaljerad bild av silvrets tillblivelse. Från startpunkten med blyglans med gångarter (ett annat namn för gråberg eller varp) som går till skrädning eller med ett annat ord sovring.
– Man får fram något som kallas för blyglansstuff som sedan förs till bokning. Det innebär att man krossar malm i mindre stycken. Detta gjordes för hand med släggor innan malmen fraktades till hyttan. Därefter väntade vaskning och rostning. Lämningar efter rostningen här i Adolfström är, som ni sett, synliga.
I smälthyttan genomfördes smältning, drivning och andra processteg. Så småningom, efter finiering, kunde man få fram silver eller bly.

”Var det mycket eller lite silver som utvanns i jämförelse med vad andra samtida silvergruvor fick fram i Sverige?” Lennart Klang väckte frågor på mötet i den historiska Majorsgården. Byggnaden var bland annat bostad till Major Georg Staël von Holstein när han anlände 1801 som var bruksförvaltare. Men bruket gick dåligt och majoren intresserade sig av odling som han satsade sina pengar på. Det gick inte så bra; sommaren var kort och säden hann inte mogna. 1809 återvände Staël von Holstein utfattig till Stockholm. Foto Maria Söderberg

Lennart Klang sammanfattade kort vad Expedition Nasafjäll har inventerat och karterat på Nasafjäll åren 2015 till 2022. Tidigare fanns ett tiotal fornminnen redovisade i Fornsök, nu har man tillfört närmare 350 objekt som gruvor, varp, husgrunder, gränsmärken för inmutningar, en kolbotten och mycket annat.
Detta finns redovisat i sju rapporter på sammanlagt mer än femhundra sidor.
– Syftet med Expedition Nasafjäll var även att fundera på frågor om vilken betydelse gruvdriften hade för teknikutveckling inom gruvdrift, bebyggelseutveckling i Norrlands inland och kontakter mellan folk i Nordeuropa, sa Lennart Klang och menade att det vore värt fördjupa sig i vilken betydelse den mängd silver som utvanns hade ekonomiskt och socialt i sin samtid.
– Vilka var det som ville ha silver? Var det mycket eller lite silver som utvanns i jämförelse med vad andra samtida silvergruvor fick fram i Sverige?
På hyttområdet i Adolfström finns möjligheter att även där upptäcka ett flertal objekt som hittills varit okända, exempelvis kolbottnar, menade Lennart Klang,
– Och ett flertal tidigare kända husgrunder skulle kunna få en klarlagd funktion. Det vore intressant att mer noga inventera och utforska vad som finns i hyttområdet, så som vi gjort under några år uppe på Nasafjäll.
Vi fick en chans lyssna till läraren Peter Uvén, Arjeplog, som skrivit en masteruppsats i historia om det historiebruk som omger Nasafjäll.
Undertecknad visade bilder och berättade om ett speciellt hundraårsjubileum. Janrik Bromés bok ”Nasafjäll – ett norrländskt silververks historia” utkom 1923. Upptakten var ett besök i Adolfström 1906. Boken är fortfarande det främsta referensverket om den första och andra Nasafjällsepoken.
– Det var en otroligt intressant dag med en gedigen detaljerad visning, sa Caroline Thorfve, ordförande i Majorsgårdens bruksförening som både bor med sin familj och arbetar i Adolfström.
– Här fick vi veta mycket som vi aldrig hört om i historien om smälthyttan. För mig som ordförande i Majorsgårdens bruksförening är det särskilt viktigt att få ta del av den här kunskapen på plats. Vi i föreningen arbetar ju för att bevara lämningarna.
Arkeologerna beskrev området som unikt, en plats där man kan ta del av hela processen, vilket Caroline Thorfve tyckte var extra intressant med tanke på det öde som drabbat Silbojokk.
– Det platsen är ju inte nåbar eftersom den efter dämningen ligger under vatten. Därmed finns den inte inom räckhåll för forskare och besökare.

Av Maria Söderberg 

 

Vy över det gamla hyttområdet. Hyttan anlas år 1774 för smältning av silver från Nasafjäll. 1810 lades den öde eftersom gruvverksamheten upphörde. Vid en brand år 1821 förstörde flertalet av anläggningens byggnader. En byggnad står kvar, den så kallade Majorsgården. Smälthyttan uppfyller med råge kulturmiljölagens rekvisit om att vara från ”forna tider, äldre tiders bruk och varaktigt övergiven” och att det kan antas ha funnits innan 1850. Foto Johan Fjellström

Foto från den 6 augusti 2023. Laisälven med Hurástjåhkkå / Huovras 1004 m ö. h. i bakgrunden. Det visades snart vara svårt att använda vattenleden för att transportera malmen från Nasafjäll till Adolfströms smälthytta. Foto Maria Söderberg

Var skulle smälthyttan ligga? När vi förberedde visning i Adolfström och kikade på kartan från 1770 såg Lena Berg Nilsson att kartritaren Zacharias Renhorn lagt in en eventuell hyttplats i närheten av Bäverholm. Men den plats som senare valdes är det som blev Adolfström. Underlag från Riksarkivet och Lantmäteriet.

 

 

 

Majorsgården är Adolfströms egna museum. ”En riktigt fin modell av ett bokverk”, sa arkeolog Ola Nilsson. Foto Maria Söderberg 

Guidade visningen vid smälthyttan. Foto Maria Söderberg 

Musikern och läraren Peter Uvén från Arjeplog berättade om sin masteruppsats om historiebruket kring silvergruvan på Nasafjäll. Petrus Laestadius har, till exempel, i hög grad bidragit till bilden av Nasafjälls silvergruva, men även påverkats av sin omvärld i början av 1800-talet. Foto Maria Söderberg

 

Lästips & källor

Kennet Awebro, Bebyggelse och odling i Adolfström under den andra Nasafjällsepoken, Studia Laplandica 1984, 40 s.
Kennet Awebro, Tre gruvfält i norr: Gustafsfält, Kalix kopparbruk och Sjangeli, Institutet för Lappmarksforskning, 1989, 79 s.
Janrik Bromé, Nasafjäll – ett norrländskt silververks historia, 1923.
Erik Bylund, Koloniseringen av Pite lappmark, 1956
Fridolf Lundmark,
Adolfström. En kort sammanfattning av den lilla silverbyns historia, 1965.
Peter Uvén, ”Man hoppas här, näst Guds tillhjälp så skall det bliva det Svenskas Västindien”. En studie om historiebruket kring Silvergruvan i Nasafjäll (2022).
K.B Wiklund, Dokument rörande flyttlapparna. Tillägg till den genom Renbeteskommissionen af år 1907 utgifna dokumentsamling, 1912.

Marianne Hofmans text om Adolfström i En skvätt om Arjeplog (2017) är en beskrivning av bygden i anslutning till debatten om Vindelälven.
I Riksdagens protokoll 1965:24 finns en hel del intressant att läsa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/protokoll/nr-24—-andra-kammaren—-1965_EQ9O24/html/

Fotnot om stavning:
Lárvejávrre står det idag på Lantmäteriets karta, skrivs även Laddve (som oftast används). I material från 1700-talet återfinns även t ex Ladvijock.
Iraft stavas olika, oftast Yraft (som de flesta skriver det, inte minst i Adolfström) eller Yraf, men även som Ijjarappta (dagens karta från Lantmäteriet), men gammalt tillbaka t ex Yrwika Träsk (1702) eller Uggirakti (karta Renhorn 1770).
I båda dessa fall ovan är det samiska namn.
Adolfström stavas med två ”ss” på Lantmäteriets karta, vilket inte motsvarar många historiska dokument. Övriga statliga myndigheter som Trafikverket och Länsstyrelsen stavar dock namnet med ett ”s”. I själva byn är ett ”s” en självklarhet. I ortnamnsregistret stavar nedtecknaren Harald Grundström namnet med ett ”s” 1935, men efter 1965 står det med två ”ss”, nedtecknat av signaturen ”A.–L. Sj-m”. 

Silbojokk är den vanligaste stavningen, men med lulesamisk stavning blir det Silbbajåhkå, där silver står för silbba och jåhkå för bäck. 

 


Janrik Bromés bok fyller 100 år

Janrik Bromé, författare.
Bild Publicistklubben 1936.

Ett standardverk.

Få texter har haft ett sådant inflytande på kunskapen om Arjeplogs tidiga gruvprojekt som Nasafjäll – ett norrländskt silververks historia av Janrik Bromé. Idén har sitt ursprung i en lång vandring på 70 mil som han planerade och delvis genomförde 1906 med Olof Högberg. Målet var att vandra längs fjällkedjan från Jämtland och sedan vidare till Bodö i Norge. Inte minst var ett av målen att besöka Pelle Molins gravsten, författare och konstnär från Ångermanland. Han öde fängslade; för att måla en landskapsbild till världsutställningen i Stockholm 1897 hade Molin gett sig ut i bergmassivet Sulitelma. På grund av en förändring i vädret var han tvungen ta skydd i en bivack, men blev sjuk och dog, endast 31 år gammal. Det var ingen tillfällighet att levnadsöden som detta engagerade både Bromé och Högberg. De var skribenter med blick för norra Sverige och lyfte enskilda människoöden i historisk belysning.
Under den långa vandringen 1906 blev det halt i just Adolfström. Olle Högberg hade skadat sig i en fot., något som blev en nyhet i många av landets tidningar. Under tiden på den gamla hyttplatsen lyssnade de till många fängslande berättelser om gruvepokerna. Janrik Bromé beslöt sig för att gå vidare med den fascinerande gruvhistorien.
Olof Högberg hade i början av året gett ut ”Den stora vreden” i en första upplaga. Senare, samma år, kom den fullständiga versionen i tre band.
Janrik Bromé lyckades hålla lågan brinnande för sin utgåva om Nasafjäll i 17 år. Då hade han gjort flera vandringar i Arjeplogsfjällen och tröskat igenom arkiv efter arkiv. Efter 1923 används hans bok som ett standardverk. Bromé var ursprungligen folkskollärare som blev journalist och redaktör, född i Vissefjärda utanför Emmaboda. Han kom att främst arbeta och verka i Mellansverige där han fördjupade sig i bland annat Jämtlands historia. 1956 blev han filosofie hedersdoktor i Uppsala. Janrik Bromé sista publicerade text kom att bli en hyllning till Olof Högberg i en minnesskrift.


Mer om Carl Læstadius:
Malmen var i bitar såsom hjortron”

Bägare av Jakob Danielsson Lampa, som var en av sin tids bästa guldsmeder. Foto Ulf Berger, Nordiska museet.

Carl Læstadius (1746-1832) var ättling till tre generationer av präster i Arjeplog. Efter att hans far Johan Læstadius dog 1755 stod hans mor kvar med tretton barn (först var det fjorton, men ett barn dog blott ett år gammal). Familjen stannade två år i Arjeplog, därefter flyttade de till Piteå. Efter en nödtorftig skolgång sattes Carl Læstadius i hantverkslära. 14 år gammal, 1760, blev han lärling hos guldsmed Jakob Danielsson Lampa i Stockholm, vilket han berättade om i en intervju 1818 med prosten Johan Nensén. Han ska ha vistats sammanlagt 20 år ”å Södra orterna”, vilket även inkluderar Sala. Under tiden i silvergruvorten studerade han mineralogi och bergsmekanik. Han ska även ha arbetat i fyra år hos en myntproberare vid namn Flintberg. Det är litet svårt få ordning på årtalen och vistelseort i Carl Læstadius CV. När Nasafjällsbolaget drar igång 1770 kallas han efter en tid till Adolfström för att bli hyttmästare. Åtminstone är han på plats 1775. Det är då det första smältningsförsöket görs, men som misslyckas. Efterskickad expertis fann att skulden låg hos hyttmästaren och Carl Læstadius avskedades. Tre år senare, 1778, blev han återanställd och lyckades efter instruktioner åstadkomma godtagbara resultat vid smältningar året efter. Möjligen beroende på att han 1780 var s k askulant hos Bergskollegium.
När Carl Læstadius är i Adolfström 1775 är han gift med Brita Christina Ljung från Stockholm. De är jämnåriga, 29 år, men familjen har drabbats av en svår förlust när deras förstfödde Carl Johan, född 1768, avlidit endast fyra år gammal.
I slutet av juli 1775 föds Carl Eric vid ”Nasa silververk” (troligen avses Adolfström) som senare kommer att gå i skola i Piteå och utbildas till präst. Föräldrarna hade alltså resurser att bistå honom med utbildning, eller åtminstone fann de möjlighet hos släktingar och stöd i Härnösand, så att sonen kunde få hjälp. Med stipendium studerande han i Uppsala. Studierna gick utmärkt, men när han senare blev erbjuden en docentur i filosofi tackade han nej. Carl Eric Læstadius, då 31 år, hänvisade till släktens traditioner och ”en till graven lutande far som gjort allt för mig” och valde en dåligt avlönad prästtjänst i Kvikkjokk framför en säker akademisk karriär.
Parets tredje son, Johan, föds 1777 i Arjeplog, och uppges senare vara logarvare i Falköping. Deras sistfödde Elsa dör vid födseln i maj 1779. Åtta år senare dör hustrun Brita Christina Ljung i Adolfström.
Carl Læstadius gifter om sig 53 år gammal med änkan Anna Magdalena Johansdotter, 40 år. Hon hade varit gift med Lars Olofsson Holmström i Kurrokvejk och kom, även hon, från en familj med samiskt påbrå, tillika prästerliga. Hennes mor Catharina Lestander var från Kasker och barnbarn till den beryktade prästen Sigvard Sjul Mårtensson Granberg (1685-1731), ja, känd i historien för både superi och mord på Storavan där både roddare, son och han själv omkom.
Anna Magdalena Johansdotter var alltså släkt med sin tillkommande, om än på långt håll, och troligen väl rustad för ett tufft liv. Bröllopet ägde rum 1799 och paret flyttade till Jäckvik. Året efter föds Lars Levi. Paret får ytterligare en son två år senare, Petrus, som föds i Bukt. Men livet blir tufft för familjen, av många skäl, och sedan de varit bosatta i Arjeplog sex år kom barnens halvbror Carl Eric och erbjöd familjen att följa med till Kvikkjokk.
När Carl Læstadius intervjuas av prosten Johan Nensén – vilket troligen är den tidigast nedtecknade längre intervjun från Arjeplogs socken – är den unik. Något liknande vittnesmål från den tiden finns knappast om man bortser från myndigheternas brevväxling och beslut. Här lämnas många inblickar.
Carl Læstadius beskriver bland annat problemen med att få samerna att skjutsa malmen från Nasafjäll till Adolfström:
”…woro ejtvungne därtill, man måtte tigga dem: att få dem till biträde med skjuts, m.m., skulle skje med mutor, det är utom betalning rundeliga gåfvor af brännvin, tobak, och mat. För ett Lass malm `eller hvarje Ren´ / 10 lispund / gafs ett lispund mjöl `och ett quarter Tob[ak]!: man skall äfven hålla dem akkior, t.o.m. åk-akkior, seltyg, alt skulle hållas dem: Till qväll när de framkommo kokades vanligen gröt som åts med sirup i vattn; frukost moron, soppa å fett kött.”
Hela transporten (”karaven”, säger han) bestod av 70 till 80 renar och Carl Laestadius och en ”grufkarl” följde med.”Malmen var i bitar såsom hjortron, fördes vanligast i säckar; äfven i Trälådor, hvilka voro ovigare för akkior: kunde ej hafvas lös…” och så:
”Denna Malmföring, skjedde blott 2nne gånger om år, Hösten i October, Wåren i April, efter år gången eller årets wäderlek”. Anledningen till val av årstid var att samerna fanns nära bruket och att de då, enligt Laestadius var ”lättast att träffa.”
Carl Læstadius har även beskrivit, i en handling från 1800, hur skogarna vid smälthyttan var så nedhuggna att det inte fanns träd inom en halvmils omkrets: ”…synes ej den minsta telning åter igen uppkomma, utan liknar utsikten alldeles kala fjällen”.

Alla blev de präster. De enda bilder som finns av sönerna till Carl Læstadius är från vänster Petrus, Lars Levi och Carl Eric. Illustr. A.C. Wetterling, Charles Giraud (1839) och bilden av Carl Eric okänd.

Ett eftermäle kan ibland bli väldigt negativt, vilket drabbade Carl Læstadius. Det berodde främst på sonen Lars Levi Læstadius nedteckning om sin far. Men om man ska lägga till en anmärkningsvärd sak om hans far är att han, trots allt, levde till 86 års ålder. Han var så pass kraftfull att han vid 54 års ålder fjällvandrade 60 mil på en månad – och stannade upp för att arbeta – tillsammans med notarien Fredrik Jonsson. Denne Jonsson, från Småland med en far som var riksdagsman, var den nye förvaltaren av silververket och Læstadius var en av de som introducerade honom i Arjeplogs socken. Det hindrar inte att Carl Læstadius var svag för brännvin, vilket då och då framträder i sönernas texter.
Efter sonen Carl Erics död 1817 återvände Carl Læstadius och hustrun Anna Magdalena till Arjeplog. Då hade de bott i Kvikkjokk nio år. För att försörja sig fick de arrendera en del av lappskolans boställsjord, skriver Arne Nordberg, och kunde därmed föda några kor. De hade ett mindre hus i Skeppsviken. Anna Magdalena dog 1824. Fyra år senare får sonen Petrus en missionärstjänst i Pite lappmark med placering i Arjeplog. Med sig har han hustrun Carolina (född Hagberg) från Rasbo. De stannar i fyra år och under tiden får de två barn. Carl Læstadius har då gått bort, vilket han gör 1832, och bouppteckningen visar att hans sista år inte var lika svåra materiellt som de i början av 1800-talet. Han lämnar visserligen efter sig ett enkelt ”torftigt” hus, men här finns bland annat två frackar, linneskjortor och västar. Därtill en liten silverbägare, liten silvertumlare (supbägare), en stor limpanna, en ko och några getter, samt – inte minst – ”66 större och mindre Renar”.

Av Maria Söderberg
(Släktskap med Carl Læstadius via bland annat hans fru Anna Magdalena Olofsson Holmström – född Johansdotter – som är en ingift faster till farmors farfarsfar till mig och via sin mor blir hon också första kusin sex släktled bort. Man kan lugnt säga att detta är vanligt dvs väldigt många som har mor- och farföräldrar med rötter i Arjeplog är släkt med varandra. Släktträdet antar mer formen av ett nystan. Min farfarsfar bytte efternamn från Wallström till Söderberg och min farmor föddes med namnet Holmström med ursprung i bland annat Kurrokvejk).  

Källa:
Janrik Bromé, Nasafjäll (1923)
Olle Franzén, Biografiskt lexikon: https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=10821
Forskningsarkivet handlingar prosten Johan Nensén, Umeå universitetsbibliotek.
Olle Franzén, Naturalhistorikern Lars Levi Laestadius, 1973.
Arne Nordberg, Petrus Læstadius. Upplysare och upprorsman, 1974.

Kvikkjokks gamla kapell från 1673. Kapellet byggdes i anslutning till den nya gruvverksamheten vid Alkavare, Álggajávrre. Ny kyrka byggdes 1906. Fotograf okänd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Namnet Adolfström

Namnet Adolfström finns angivet i handlingar från 1775.  Inspirerades namnet av Gustav III:s bror Fredrik Adolf (1750–1803) som därmed är Sveriges arvfurste? Eller var det efter Kung Adolf Fredrik (1710–1771)? Man kan lugnt påstå – hur det än är med den saken – att just Adolf var ett populärt namn vid denna tid.
Här är en idé, säg gärna emot och / eller kom med källa!
Den s k teaterkungen Gustav III (1746–1792) – men som även genomförde en statskupp – hade sin regeringstid 1771 till 1792. När Adolfström får sitt namn är det alltså han som ytterst är ansvarig, men det är möjligt att namnfrågan i norra Sveriges inland avgjordes i länet. Men namngivning av Bergvattnet säger något annat. När kyrkan byggdes i slutet av 1700-talet önskade  byborna att det nya pastoratet skulle döpas till Dorotea. Detta efter kung Gustav IV Adolfs drottning Fredrika Dorothea Wilhelmina. På samma sätt bytte Volgsjö (på samiska Vualtjere) namn till Vilhelmina 1804 och Viska blev till Fredrika 1799. Namnet Viska faller tillbaka på visteke som antyder att platsen är rik på renlav. Det var alltså på modet att luta sig mot kunga- och drottningnamn vid den här tiden. Arjeplog – på pitesamiska – kvarstod dock med sitt namn. Men kyrkan, som uppfördes 1760 på samma plats som den tidigare från 1640-talet, fick dock heta Sofia Magdalena. Det torde vara efter Drottning Sofia Magdalena (1746–1813) som var gift med kung Gustav III.

”Statens välfärd – min välfärd” var kung Adolf Fredriks valspråk.
Här porträtt när han var kronprins. Målning av Gustaf Lundberg.

Men medan Fredrik Adolf (1750–1803) inte var särskilt populär hos den äldre brodern kung Gustav III kan man anta att namnet Adolfström mer inspirerats av hans far, den tidigare kung Adolf Fredrik (1710–1771). Adolf Fredrik hade dessutom rest i Finland och runt om i Bottniska viken. 1752 besökte han till exempel Öjeby kyrka och samma år Umeå. I Sörmjöle finns t ex en återuppförd äreport som kungen med sitt stora sällskap red igenom.

 

 

 

 

Utan befolkning, ingen verksamhet. Karta ritad av Zacharias Renhorn 1770 där de flesta namn redan finns med på det som ska bli s k Nasafjällslägenheter: ”Charta öfver Nasafiälls Silfvergrufwor, med Der Intil Stötande Sjöar och Strömar, Belägne Uti Lappmarken och Wästerbottn”. Självklart är inte kartan exakt, vilket ju är uppenbart, men det ger ändå en bra idé om landskapet där vattendragen är viktiga och namnen.  Jäkkvikk låg öde och Gustafsholms status är oklar. För Gauto anges inget namn, enbart bruksarbetare. Bearbetning av namn som lagts till: Maria Söderberg 


 

Adolfström: Vattensågverk med anor

Geolog Sergej Lebedev om gruvan på Nasafjäll: ”Det måste ha utförts ett hårt arbete här”

Bok & Vandring i Jäckvik / Jäggeluaktta 18-21 juli 2024

27 juni 2023: Bland rysshuvuden och guckusko i Märkforsen

Nasafjällepoken: Tidig industri vid Drivhusviken

Tack för oss! 2023 var vår sista guidning på Nasafjäll


Annons i Magasin Silvervägen 2023.

Annons i Magasin Silvervägen.

Annons i Magasin Silvervägen.

Annons i Magasin Silvervägen.

Annons i Magasin Silvervägen.