Fjällsippa trivs ute på klippan vid Märkforsens högsta fall. Här blommar fortfarande två medan de andra blommat ut. Foto Maria Söderberg

Bland rysshuvuden och guckusko.
I tretton år har vi bjudit in till blomstertur i Märkbergets naturreservat. Så även 2023. 

27 juni 2023

Högsta toppen inom naturreservat Märkberget är 600 m ö.h. och här intill finns även den så kallade Märkklyftan. Bergets sydbranter och inte minst klyftan i öster har en rik flora. Inte mindre än 270 växtarter har påträffats i reservatet, bland andra guckusko, fjällsippa och purpurbräcka. Växtrikedomen i reservatet beror också på att berggrunden består av fjällkedjans näringsrika bergarter.
Den botaniska vandringen med kvällens guide Roger Marklund föregicks av regn, men i vanlig ordning – ja, faktiskt är det så – lyste solen över oss. Skulle vi hitta fjällsippa, Lapplands landskapsblomma, och guckosko, en fridlyst orkidé? Ja, det var vi nog säkra på, men knappast purpurbräcka. Den sistnämnda har hittills inte hittats under våra botaniska turer nära forsen i den här delen av reservatet.
Vi gick stigen i riktning mot Sikselet där det finns både vindskydd och grillplats. Under sträckan på 1,5 km har man närkontakt med Märkforsen och dess brusande kanjon. För hundra år sedan byggdes stenkistor och andra flottningsanordningar i forsen för att lättare kunna ta timret vidare. Den breda stigen benämns som kärrväg och byggdes med hjälp av statliga bidrag i samband med flottningen, vilket man kan man läsa om i en Bevarandeplan Natura 2000-område från 2017. Men innan dess – hade man i århundranden använt denna sträcka för att bland annat transportera gods.

Roger Marklund, Föreningen Pite lappmarks flora, vid en s k rysstuva eller mer ofta används – ”rysshuvuden”. Foto Maria Söderberg

Den botaniska vandring blev som vanligt en höjdare. 104 växter antecknades av Maria Marklund som höll i pennan. Kvällens clou blev den rödlistade jämtländsk maskros. Fyra orkideer kunde ses: Spindelblomster, grönyxne, guckusko och Jungfru Marie nycklar. De flesta har sett styltstarr, vars latinska namn är Carex nigra ssp. juncella. Det är en vanlig art där gräset med dess särskilda tuva ibland kallas för ”rysshuvud”, förmodligen på grund av att de stora tuvorna sticker upp som kamouflerade soldater som ligger på lur inför ett anfall. Gamla ängar som inte längre hävdas får ofta detta bestånd av styltstarr. Alla som försökt ta sig igenom en sådan terräng vet att de kan vara svårframkomligat.

Orkidén guckusko. Foto Maria Söderberg

Fridlyst orkidé – spindelblomster. Foto Maria Söderberg

 

 

 

 

 

 

 

 

Fridlyst orkidé – grönyxne, även kallad grönkulla (dactylorhiza viridis). Foto Maria Söderberg

Middag i Sikselet bjöd på sedvanlig frågesport med torkat renkött som första pris och middag med älgkött, ost, sallad och dryck.

Rödlistad: Jämtländsk maskros. Den tillhör gruppen strandmaskrosor och trivs nära, eller i, vatten. Foto Maria Söderberg

Här är kvällens lista! Ta gärna med den för att se om du kan hitta mer.

Grönvide
Hultbräken
Nordlummer
Ängssyra
Tibast
Skogsfräken
Stenbär
Lappvide
Rosling
Älgört
Stormhatt
Spindelblomster
Grönyxne
Guckusko
Jungfru Marie nycklar
Hundkex
Skårdaggkåpa
Hjortron
Skogsstjärna
Fågelstarr
Skogsfibbla
Flädervänderot
Fjällviol
Klockpyrola
Rödblära
Kärrviol
Kattfot
Flaskstarr
Hirsstarr
Ögonpyrola
Gråstarr
Blåbär
Gråal
Vattenklöver
Madör
Nordvårbrodd
Fjällvedel
Linnea
Tätört
Mjölke
Kråkbär
Ängsbräsma
Grässtjärnblomma
Vitpyrola
Klotpyrola
Gran
Ängsfryle
Fjällmaskos
Vårfryle
Lappspira
Jämtlandsmaskros
Fjällstarr
Skogskovall
Fjällarv
Styltstarr
Ängskovall
Humleblomster
Fjällskära
En
Fjällruta
Ormrot
Svarthö
Norrlandsviol
Fjällsippa
Rönn
Vårfingerört
Plattlummer
Lingon
Smörblomma
Björnbrodd
Fibblor
Fjällkvanne
Glasbjörk
Ljung
Ekorrbär
Kärrtistel
Blodrot
Björkpyrola
Skogsnäva
Odon
Sälg
Ormbär
Tall
Kärrfräken
Ekbräken
Lappljung
Ängsull
Rödklöver
Groblad
Revlummer
Gullris
Smultron
Hönsbär
Maskrosor
Bergslok
Ullvide
Hallon
Asp
Rölleka
Mossviol
Kabbleka

Arrangör för aftonen var Magasin Silvervägen. I samarbete med stöd av Föreningen Pite lappmarks flora och ABF Norr Arjeplog. Nästa års botaniska vandring i Märkforsen äger rum tisdag den 25 juni med start kl. 17.

Humleblomster. Vilken fin färg den har! Foto Maria Söderberg

Smörbollar, Trollius europaeus. Namnet smörbollar syftar på de smörklimpar som flyter upp vid kärning av grädde. Foto Maria Söderberg

 

Den vackra hösten med Top of Arjeplog: Vandrarhelg 8–10 september 2023

Peter Granström, Arvidsjaur tar sikte på en liten spindelblomster. Foto Maria Söderberg

Varför heter det då just Märkberget, Muärrkebákkte?

Vi frågade Ann-Charlotte Sjaggo som forskar om samiska namn och fick denna förklaring: ”Längs älvstranden går en led där man förr drog båtarna mellan Sikselet nedströms och Gautosjö, Gávttojávrre, Gávvtojávvre uppströms. Namnet är upptecknat av Sigvard Wallström 1930 som ”Märkeberget” och ”Märkepakte”. Märkforsen är upptecknad som ”Märkfallet” och landområdet norr om forsen är upptecknat som ”Märkemockan”. Förleden ”Märk-” återgår alla på pitesamiska muärrke ´landsträcka mellan två sjöar eller förbi ofarbar led där man förr drog båtarna´. På lulesamiska är motsvarande term muorkke vilket tagits in i svenska nordliga dialekter som ”mårka”. Muärrke har förvanskats till Märk och uppfattas nog av många idag som ett svenskt ord. ”Pakte” skrivs i dag bákkte och betyder ´klippa, brant berg´.
”Märkemockan” är en förvanskning av pitesamiska Muärrkemåhkke där efterleden måhkke står för ´återvändsgränd´ även ´innersta delen av en vik eller dal´ och igen vill beskriva att på grund av forsen så blir detta en återvändsgränd där man måste ta i land. Betydelsebakgrunden till namnet är med andra ord att beskriva att forsen är så strid här så man måste ta sig förbi på land med båtar och folk. Den primära namnlokalen är då själva ”mårkan” muärrke det vill säga landområdet och berget och forsen har sen fått namn efter landområdet.”

Klicka på länken nedan och du kan ladda ned en utflyktsguide till Märkberget: 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.arjeploglapland.se/wp-content/uploads/2021/06/Markberget-2021-Top-of-Arjeplog-Utflyktsguider-Arjeplogs-kommun.pdf

Sikselet. Dags för frågesport med torkat renkött som vinst. Foto Maria Söderberg

Lätt att trivas här med all växtlighet. Maria Marklund, Arvidsjaur, och jag bland guckuskon. Foto Roger Marklund

Vy över Gautosjön, Gávtojávrre, sent på kvällen. Foto Maria Söderberg

Värt ett besök! Märkforsen med sina omgivningar har mycket att bjuda på. Foto Brita Hallnor

Märkbergets naturreservat. Foto Johan Fjellström