(Publiceras inom kort). 

Under visningen den 4 augusti 2023 berättade arkeologerna om flera lämningar som inte tidigare uppmärksammats, däribland platser för två kolbottnar och kolhus. Foto Maria Söderberg

I gassande sol! Guidad visning av smälthyttan lockade fyrtio deltagare.
Utifrån lämningar
presenterades hela processkedjan.
Det var det bördiga fjälldeltat, forsarna som kunde driva vattenhjul och
skogens ved som var förutsättningen för att Adolfström blev en industriort.
– Det var en otroligt intressant visning, sa Caroline Thorfve, ordförande i Majorsgårdens bruksförening.
Visningen avslutades med kaffe och nybakade wienerbröd från Adolfström Fjällgård. 

 

15 augusti 2023

Nasafjälls bolagssigill från 1774 där solens ansikte skiner genom molnen. Halvmånen symboliserar silvret.

– Adolfström är mycket viktigt för historien om Nasafjällsepoken. Här kan vi i bevarade lämningar följa hela flödet från malm till färdigt silver, sa arkeolog Lena Berg Nilsson i Adolfström den 4 augusti 2023.
Den guidade visningen arrangerades av Expedition Nasafjäll och Magasin Silvervägen i samarbete med Majorsgårdens bruksförening. Tillsammans med arkeologerna Ola Nilsson och Lennart Klang beskrev Lena Berg Nilsson den verksamhet som påbörjades 1774.
– Det är unikt det vi kan se här.
Ja, det är faktiskt inte givet att lämningarna efter smälthyttan över huvud taget skulle ha varit synliga om Vindelälven hade byggts ut. En dämning hade påverkat biflödet Laisälven och därmed samhället Adolfström som därmed hade bivit en del av en kraftverksdamm. Mer än 40 meter vatten hade fyllt Iraftdeltat.
Smälthyttans fornlämningar är utmärkta i Fornsök, Riksantikvarieämbetet öppna informationssida och söktjänst. Med rubriken ”Hyttområde” var dessa länge endast markerad med en punkt i kulturmiljöregistret, vilket så sent som 2021 ändrades till en yta. Det var ingen ny undersökning som hade utförts utan den yta som angavs utgick från den beskrivning som arkeolog Thomas Wallerström upprättade 1979 i Norrbotten museums regi. Ännu finns det alltså mycket kvar att inventera och utforska i hyttområdet.
Och vattenkraftsutbyggnaden? Den stötte på patrull. Opinionen i den övre delen av Laisdalen var stark och den 1 april 1970 stoppade regeringen planerna.
Andra fornlämningar i Adolfström är fångstgropsystem som inte är daterat – och i huvudsak förstört – men själva fångstformen har använts från stenåldern fram till 1800-talet. Härdar och boplatser vittnar om samernas långvariga närvaro i fjällandskapet.

Arkeolog Lena Berg Nilsson berättade om de olika stegen i smältningsprocessen. Foto Maria Söderberg

Adolf efter Gustav III:s bror

Skiss av smälthytta för järnmalm på 1600-talet. Illustration från Kulturarv Östergötland om Hyttor och hamrar.

Adolfström som by har alltså sina rötter i malmbrytningen på Nasafjäll vars första period ägde rum 1635–1659. Den abrupt avbrutna verksamheten gick i graven när en norsk-dansk här attackerade, men drömmen om malmfynd hade ett fortsatt liv. Drygt 40 år senare vandrade bergmästare Barthold Sadlin (hans efternamn stavas även Sadelin i källorna) med en same från Tuorpon (ej namngiven i källorna) från Kedkevare och Kvikkjokk till Nasafjäll och senare Silbojokk, Silbbatjåhkkå. Det ville komma fram till den kyrkhelg som arrangerades. Året var 1702. Bergmästaren ville höra sig för med samerna som samlats om en möjlig ny hyttplats. ”Yrwika Träsk” nämndes, det vill säga Iraft i Laisdalen. Samerna hade kunskap om flera intressanta malmfynd, men framförde

Interiör med en ”hytteugn”. Sala, Västmanland, 1723. Lavering av Lars Harmens.

att man inte ville se någon gruvverksamhet eftersom det skulle innebära nya plågsamma malmtransporter. Betet för renarna angavs som ett problem.
Inga planer sattes i verket vid denna tid. Efter ytterligare 32 år fick landshövdingen i  Västerbotten Gabriel Gyllengrip och hans intressenter tillstånd för att bearbeta silvret i Nasafjäll. Året var 1734, men inget konkret hände. Det gick ytterligare 25 år när assessorn Lars Qvist år 1759 – som senare blev lagman i Lappmarken åren 1762–1780 – sa sig vara intresserad att återuppta gruvdriften. Han önskade också överta kronohemmanet i Gråträsk som tidigare disponerats för silververkets räkning. Men inget av detta blev av.

Vändning med landskamrer Nils Bergström

Tystnaden infann sig åter. Ingen brytning i sikte på Nasafjäll. Vändningen kom tio år senare. Nils Bergström, landskamrer i Västerbottens län, tog initiativet tillsammans med några andra intressenter. Den 23 december 1769 fick de mutsedel (ett av bergmästare utfärdat skriftligt bevis) på att bryta malm i Nasafjäll och ett halvår senare träffades man i Piteå. Det var den 12 juni 1770 och redan den 15 juli satte två i bolaget, bergmästare Roland Printzell (senare adlad till Printzsköld) och professor Jonas Meldercreutz, av mot Arjeplog via Avaviken. På Plassn (som det ibland kallas, det vill säga Arjeplog) anslöt prästen och skolmästaren Eric Fjellström och befallningsmannen Zacharias Renhorn. Nu var de fyra som reste till Silbojokk och vi kan utgå från att de åkte båt längs Hornavan och senare Sädvvájávrre. Syftet var att träffa samerna som skulle samlas till sommarböndagen, en julidag som betraktades som vilotid under kyrkoåret innan slåttannan (slåttern). Liksom 1702 var det här den enda chansen sommartid att komma i kontakt med så många samer som möjligt för att diskutera olika frågor, i detta fall gruvbrytning och en ny smälthytta. Även den här gången föreslogs en hyttplats vid Iraft. Huvudskälet var att det helt enkelt inte fanns ved kvar att ta ut i närheten av Silbojokk. Enligt Janrik Bromé i ”Nasafjäll – ett norrländskt silververks historia” var gruvintressenterna noga med att utfästa belöningar för malmfynd och skattefrihet, samt ordentlig betalning för transporter. När diskussionerna var över vandrade de fyra till Nasafjäll tillsammans med en arbetsstyrka på tio man för undersökningar. Resultatet antogs vara tillfredsställande och när delägarna åter samlades i Piteå, och man bildade Nasafjäls Sifwerwärk, erbjöds 100 lotter till främst lokala investerare i Västerbotten.

Adolf efter Gustav III:s bror och ”Skvärta Madek”

Därmed tog en ny epok vid. Själva platsen för hyttan döptes till Adolfström, troligen efter Gustav III:s bror vars namn var Fredrik Adolf (1750–1803) och därmed Sveriges arvfurste. Eller så var det efter Kung Adolf Fredrik (1710–1771)? Man kan lugnt påstå – hur det än är med den saken – att just Adolf var ett populärt namn vid denna tid.
Samtidigt fanns en alternativ plats, eller möjligen bara en tillfällig idé, för var hyttan med alla sina byggnader skulle ha placerats. Den platsen ligger fem kilometer väster om dagens Adolfström, på den södra sidan av Iraft, på samiska Ijjaraptta (när kartan utformades 1770 skrivs namnet Uggirakti).
I mineraljaktens fotspår upptäcktes även ett annat mineralfynd 1773 i berget Tsaggek, Laisdalen. Det var Johan Öhrling, son till tidigare kyrkoherden i Arjeplog Johan Samuel Öhrling och inspektor för Nasafjäll, som letade malm i fjällen tillsammans med samen Anders Siulsson. De fann året efter ett streck på ”Skvärta Madek” (idag skrivs det Skuortatjåhkkå på Lantmäteriets karta) på 1 291 m ö.h. 44 km fågelvägen nordväst om Adolfström.
(Som en intressant sidohistoria kan nämnas att Johan Öhrling var med i korrekturarbetet av ett samiskt-latinskt-svenskt lexikon, Lexicon lapponicum, som utkom 1780. Det var hans far Johan Samuel Öhrling som var engagerad i utgivningen tillsammans med en annan kyrkoherde, Erik Lindahl).
Och det blev en gruva på Skuortatjåhkkå, tänka sig. I det otillgängliga området pågick arbetet under två år i perioder, 1775 till 1777. Namnet för gruvan blev Gustafsfält.

Smälthyttan var verksam 1774–1810

Fortfarande väl synlig – sju fack för rostning. Foto Maria Söderberg

I Adolfström beslöts att malmen skulle bearbetas vid Lárvvejåhkås (skrivs även Laddve) utflöde i sjön Iraft. Under somrarna 1774 och 1775 byggdes bland annat en hytta med två smältugnar, drivugn och kalcinationsugn. Med hyttstarten och de följande åren bodde här som mest 58 personer; arbetare, bokhållare, predikant och hyttmästare.
– Hit förde man det allra senaste inom hyttekniken, berättade Ola Nilsson som visade platsen för rostning där man fortfarande kan se sju fack i den steniga terrängen.
– Malmen upphettades efter vaskning och här skulle man få bort föroreningar, framförallt svavel och arsenik.
Hantering i hyttan var inte enkel. Hyttmästare var bland annat Carl Laestadius (1746-1832), far till de mer kända Lars Levi Laestadius och Petrus Laestadius. Han efterträdde den tidigare omnämnde Johan Öhrling som enligt delägare inte lyckats så väl. Men Carl Laestadius, som utbildats till guldsmed och studerat smältprocessen vid Sala silververk, gick ett liknande öde till mötes även om han senare togs till nåder en tid. Silverframställningen i Adolfström var förknippad med en rad svårigheter. En av de som fick hyttmästaruppdraget några år senare var Abraham Nilsson Carlberg (1738–1803) som kom från bruket Melderstein, Råneå. Han var från en soldat- och bondesläkt. (Det kanske inte var någon tillfällighet att han kom till just Adolfström? Bruket Melderstein i Råneå hade sin upprinnelse i huvudägarnas namn Melder(creutz) och Stein(holtz) och visst var det Jonas Meldercreutz som 1770 besökt både Nasafjäll och Silbojokk).
Totalt under hela driften i Adolfström utvanns ungefär 113 kg silver och 21 340 kg bly. 1810 upphörde hyttverksamheten, men i anslutning till våra dagar i Adolfström fann vi siffran 138 kg silver. Detta ska undersökas!
År 1821 brann hyttområdet ned och vad skulle nu hända i Adolfström?

Nya tider i Adolfström

Adolfström kom åter att bebos under 1820-talet. År 1823 insynade hyttmästarsonen Gustaf Karlberg (1791–1850) en gård. Han anges i kyrkoboken som född i fjällbyn.
– Han och familjen synes ha bott där, säger släktforskaren Carl-Oskar Lundström.
– Men vid tinget i Arjeplog 1833 nämns han som nybyggare i Laisvall och samma år tog han upp nybygget Gauto som han dock inte kom att bebo. Efter att ha skuldsatt sig flyttade han år 1839, 48 år gammal, till Saltdal i Norge.
År 1834 är en familj inhyses i Adolfström. Det var Anders Johansson Lövmark (1807–1880) som var gift två gånger, den andra gången med Margareta Kristina Laestander, Arjeplog. De bodde med sju barn i Adolfström en tid. Denne Anders Johansson Lövmark kom till Arjeplogs kommun 1833 från Pjäsörn, Norsjö. Men familjen flyttade senare till annan plats, oklart var, och år 1839 flyttade även de till Norge, enligt Carl-Oskar Lundström.
– Äldste sonen Johan Petter Löfmark blev dock kvar i Arjeplog och bosatte sig i Slagnäs.
Familjen Gustaf Karlberg, som ju flyttade till Norge, sålde nybygget 1840 till Jonas Johansson och Eva Maria Johansson (född Danielsdotter och ursprungligen från Lidsträsk). Åren innan var de bosatta i Bockträsk, Sorsele kommun.
Med paret Johansson, som hade sju barn, kan man säga att den första nybyggarfamiljen på allvar tog sig an Adolfström. De två sönerna Jonas (1822-1901) och Johannes (1825-1912) stannade kvar i Adolfström med efternamnet Lundmark. Jonas gifte sig med Lovisa Granström och Johannes med Maria Katarina Granström, båda från Kasker vid Uddjaure.
Vad kan mer sägas om det par som flyttade till byn vid Iraftdeltat? Carl-Oskar Lundström meddelar följande:
– Jonas Johansson med sin första fru Margareta Andersdotter var skrivna i Manjaur. De hade två gemensamma barn. Margareta avled 1820 och han gifte om sig 1821 med Eva Maria Danielsdotter från Lidsträsk. Familjen bodde till en början i Brännland i Norsjö, där parets sju barn föddes, och från 1834 i Bockträsk. Jag har noterat att hustrun Eva Maria Danielsdotter gick under namnet Eva, men jag har inte noterat källa på det. Jonas Johansson var född i Skråmträsk, Skellefteå, men bodde sedan med föräldrarna i Manjaur.

Det var alltså flera familjer som kunde tänka sig att bosätta sig i fjällbyn under ett tiotal år och i huvudsak är det deras ättlingar som finns på plats än idag.

På 1770-talet byggdes verkshus, magasin, bostäder och ett litet kapell vars grund idag kan anas i närheten av Majorsgården. Men någon ordentlig kyrklig byggnad uppstod aldrig, även om det diskuterades efter nedläggning av församlingen i Silbojokk / Silbbatjåhkkå. Den kyrka som fanns användes även som ladugård, vilket Janrik Bromé skriver om från besöket 1906. Foto Johan Fjellström

Möte i Majorsgården

Ett seminarium arrangerades samma dag i Majorsgården, en byggnad som uppfördes på 1770-talet och som senare fick sitt namn efter major Georg Bogislaus Staël von Holstein. Han kom till Adolfström 1801 när hela verksamheten var i kris. Själva byggnaden stod kvar sedan bruket lagts ned. Idag fungerar den som Adolfströms eget museum och samlingslokal.
Under seminariet visade Lena Berg Nilsson upp en detaljerad bild av silvrets tillblivelse. Från startpunkten med blyglans med gångarter (ett annat namn för gråberg eller varp) som går till skrädning eller med ett annat ord sovring.
– Man får fram något som kallas för blyglansstuff som sedan förs till bokning. Det innebär att man krossar malm i mindre stycken. Detta gjordes för hand med släggor innan malmen fraktades till hyttan. Därefter väntade vaskning och rostning. Lämningar efter rostningen här i Adolfström är, som ni sett, synliga.
I smälthyttan genomfördes smältning, drivning och andra processteg. Så småningom, efter finiering, kunde man få fram silver eller bly.

”Var det mycket eller lite silver som utvanns i jämförelse med vad andra samtida silvergruvor fick fram i Sverige?” Lennart Klang väckte frågor på mötet i den historiska Majorsgården. Byggnaden var bland annat bostad till Major Georg Staël von Holstein när han anlände 1801 som var bruksförvaltare. Men bruket gick dåligt och majoren intresserade sig av odling som han satsade sina pengar på. Det gick inte så bra; sommaren var kort och säden hann inte mogna. 1809 återvände Staël von Holstein utfattig till Stockholm. Foto Maria Söderberg

Lennart Klang sammanfattade kort vad Expedition Nasafjäll har inventerat och karterat på Nasafjäll åren 2015 till 2022. Tidigare fanns ett tiotal fornminnen redovisade i Fornsök, nu har man tillfört närmare 350 objekt som gruvor, varp, husgrunder, gränsmärken för inmutningar, en kolbotten och mycket annat.
Detta finns redovisat i sju rapporter på sammanlagt mer än femhundra sidor.
– Syftet med Expedition Nasafjäll var även att fundera på frågor om vilken betydelse gruvdriften hade för teknikutveckling inom gruvdrift, bebyggelseutveckling i Norrlands inland och kontakter mellan folk i Nordeuropa, sa Lennart Klang och menade att det vore värt fördjupa sig i vilken betydelse den mängd silver som utvanns hade ekonomiskt och socialt i sin samtid.
– Vilka var det som ville ha silver? Var det mycket eller lite silver som utvanns i jämförelse med vad andra samtida silvergruvor fick fram i Sverige?
På hyttområdet i Adolfström finns möjligheter att även där upptäcka ett flertal objekt som hittills varit okända, exempelvis kolbottnar, menade Lennart Klang,
– Och ett flertal tidigare kända husgrunder skulle kunna få en klarlagd funktion. Det vore intressant att mer noga inventera och utforska vad som finns i hyttområdet, så som vi gjort under några år uppe på Nasafjäll.
Vi fick en chans lyssna till läraren Peter Uvén, Arjeplog, som skrivit en masteruppsats i historia om det historiebruk som omger Nasafjäll.
Undertecknad visade bilder och berättade om ett speciellt hundraårsjubileum. Janrik Bromés bok ”Nasafjäll – ett norrländskt silververks historia” utkom 1923. Upptakten var ett besök i Adolfström 1906. Boken är fortfarande det främsta referensverket om den första och andra Nasafjällsepoken.
– Det var en otroligt intressant dag med en gedigen detaljerad visning, sa Caroline Thorfve, ordförande i Majorsgårdens bruksförening som både bor med sin familj och arbetar i Adolfström.
– Här fick vi veta mycket som vi aldrig hört om i historien om smälthyttan. För mig som ordförande i Majorssgårdens bruksförening är det särskilt viktigt att få ta del av den här kunskapen på plats. Vi i styrelsen arbetar ju för att bevara lämningarna.
Arkeologerna beskrev området som unikt, en plats där man kan ta del av hela processen, vilket Caroline Thorfve tyckte var extra intressant med tanke på det öde som drabbat Silbojokk.
– Det platsen är ju inte nåbar eftersom den efter dämningen ligger under vatten. Därmed finns den inte inom räckhåll för forskare och besökare.

Vid pennan: Maria Söderberg 

 

Vy över det gamla hyttområdet. Hyttan anlas år 1774 för smältning av silver från Nasafjäll. 1810 lades den öde eftersom gruvverksamheten upphörde. Vid en brand år 1821 förstörde flertalet av anläggningens byggnader. En byggnad står kvar, den så kallade Majorsgården. Smälthyttan uppfyller med råge kulturmiljölagens rekvisit om att vara från ”forna tider, äldre tiders bruk och varaktigt övergiven” och att det kan antas ha funnits innan 1850. Foto Johan Fjellström

Foto från den 6 augusti 2023. Laisälven med Hurástjåhkkå / Huovras 1004 m ö. h. i bakgrunden. Det visades snart vara svårt att använda vattenleden för att transportera malmen från Nasafjäll till Adolfströms smälthytta. Foto Maria Söderberg

Var skulle smälthyttan ligga? När vi förberedde visning i Adolfström och kikade på kartan från 1770 såg Lena Berg Nilsson att kartritaren Zacharias Renhorn lagt in en eventuell hyttplats i närheten av Bäverholm. Men den plats som senare valdes är det som blev Adolfström. Underlag från Riksarkivet och Lantmäteriet.

 

 

 

Majorsgården är Adolfströms egna museum. ”En riktigt fin modell av ett bokverk”, tyckte arkeolog Ola Nilsson. Foto Maria Söderberg 

Guidade visningen vid smälthyttan. Foto Maria Söderberg 

Musikern och läraren Peter Uvén från Arjeplog berättade om sin masteruppsats om historiebruket kring silvergruvan på Nasafjäll. Foto Maria Söderberg

Lästips & källor

Kennet Awebro, Bebyggelse och odling i Adolfström under den andra Nasafjällsepoken, Studia Laplandica 1984, 40 s.
Kennet Awebro, Tre gruvfält i norr: Gustafsfält, Kalix kopparbruk och Sjangeli, Institutet för Lappmarksforskning, 1989, 79 s.
Janrik Bromé, Nasafjäll – ett norrländskt silververks historia, 1923. 

Marianne Hofmans text om Adolfström i En skvätt om Arjeplog (2017) är en beskrivning av bygden i anslutning till debatten om Vindelälven.
I Riksdagens protokoll 1965:24 finns en hel del intressant att läsa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/protokoll/nr-24—-andra-kammaren—-1965_EQ9O24/html/

Janrik Bromés bok fyller 100 år

Janrik Bromé, författare.
Bild Publicistklubben 1936.

Ett standardverk.

Få texter har haft ett sådant inflytande på berättelsen om Arjeplogs tidiga gruvprojekt som Nasafjäll – ett norrländskt silververks historia av Janrik Bromé. Idén har sitt ursprung i en lång vandring på 70 mil som han planerade och delvis genomförde 1906 med Olof Högberg. Målet var att vandra längs fjällkedjan från Jämtland och sedan vidare till Bodö i Norge. Inte minst var ett av målen att besöka Pelle Molins gravsten, författare och konstnär från Ångermanland. Han öde fängslade; för att måla en landskapsbild till världsutställningen i Stockholm 1897 hade Molin gett sig ut i bergmassivet Sulitelma. På grund av en förändring i vädret var han tvungen ta skydd i en bivack, men blev sjuk och dog, endast 31 år gammal. Det var ingen tillfällighet att levnadsöden som detta engagerade både Bromé och Högberg. De var skribenter med blick för norra Sverige och lyfte enskilda människoöden i historisk belysning.
Under den långa vandringen 1906 blev det halt i just Adolfström. Olle Högberg hade skadat sig i en fot. Under tiden på den gamla hyttplatsen lyssnade de till många fängslande berättelser om gruvepokerna. Janrik Bromé beslöt sig för att gå vidare med den fascinerande gruvhistorien.
Olof Högberg hade i början av året gett ut ”Den stora vreden” i en första upplaga. Senare, samma år, kom den fullständiga versionen i tre band.
Janrik Bromé lyckades hålla lågan brinnande för sin utgåva om Nasafjäll i 17 år. Då hade han gjort flera vandringar i Arjeplogsfjällen och tröskat igenom arkiv efter arkiv. Efter 1923 används hans bok som ett standardverk.
Janrik Bromé var ursprungligen folkskollärare som blev journalist och redaktör, född i Vissefjärda utanför Emmaboda. Bromé kom att främst arbeta och verka i Mellansverige där han fördjupade sig i bland annat Jämtlands historia. 1956 blev han filosofie hedersdoktor i Uppsala. Janrik Bromé sista publicerade text kom att bli en hyllning till Olof Högberg i en minnesskrift.

Mer om Carl Laestadius:
Malmen var i bitar såsom hjortron”

Carl Laestadius (1746-1832) var ättling till tre generationer av präster i Arjeplog. Efter att hans far dog 1755 gick han i guldsmedslära i Piteå. Det fanns inte pengar i familjen till att bekosta några högre studier, enligt författaren Bromé. Carl Laestadius utövade sedan smedsyrket i Stockholm, och bedrev samtidigt studier i mineralogi och bergsmekanik. När han återvände till Arjeplog utsågs han till bergsfogde och hyttmästare i Nasafjäll och Adolfström. Carl Laestadius var far till de mer omtalade och ryktbara Lars Levi och Petrus Laestadius.
1818 intervjuades Carl Laestadius av prosten Johan Nensén vilket troligen är den tidigast nedtecknade längre intervjun från Arjeplogs socken. Dessutom, måste man tillägga, det unika är att texten är bevarad. Carl Laestadius beskriver bland annat problemen med att få samerna att skjutsa malmen från Nasafjäll till Adolfström:
”…woro ejtvungne därtill, man måtte tigga dem: att få dem till biträde med skjuts, m.m., skulle skje med mutor, det är utom betalning rundeliga gåfvor af brännvin, tobak, och mat. För ett Lass malm `eller hvarje Ren´ / 10 lispund / gafs ett lispund mjöl `och ett quarter Tob[ak]!: man skall äfven hålla dem akkior, t.o.m. åk-akkior, seltyg, alt skulle hållas dem: Till qväll när de framkommo kokades vanligen gröt som åts med sirup i vattn; frukost moron, soppa å fett kött.”
Hela transporten (”karaven”, säger han) bestod av 70 till 80 renar och Carl Laestadius och en ”grufkarl” följde med.”Malmen var i bitar såsom hjortron, fördes vanligast i säckar; äfven i Trälådor, hvilka voro ovigare för akkior: kunde ej hafvas lös…” och så:
”Denna Malmföring, skjedde blott 2nne gånger om år, Hösten i October, Wåren i April, efter år gången eller årets wäderlek”. Anledningen till val av årstid var att samerna fanns nära bruket och att de då, enligt Laestadius var ”lättast att träffa.”

Text: Maria Söderberg
Källa: Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek

 

Annons i Magasin Silvervägen 2023.

Annons i Magasin Silvervägen.

Annons i Magasin Silvervägen.

Annons i Magasin Silvervägen.

Annons i Magasin Silvervägen.